• Profil Škôlky

    • Materská škola Zástranie pod názvom „Eko kľúčik“ sa nachádza v peknej horskej oblasti asi 9km od mesta Žilina. MŠ Zástranie navštevujú nielen deti z obce ale aj z blízkeho okolia a mesta Žiliny práve kôli prostrediu, v ktorom sa nachádza.

     Je predprimárnych zariadením s celodennou starostlivosťou vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Je dvojtriedna s maximálnym počtom detí 48. Autobusové spojenie je mestskou hromadnou dopravou linkou č. 27. Dĺžka trvania cesty je 15 min. Prevádzka materskej školy je od 6:30 – do 16:30 hod. Súčasťou materskej školy je priestranná záhrada s dostatkom zelene vybavená detským ihriskom, pieskoviskom, eko-preliezkami a dopravným ihriskom. Umožňuje tak dostatočné rozvíjanie pohybových aktivít detí.

    • Ciele , poslanie a zámer MŠ

    • MŠ pracuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ktorého víziou je „DIEŤA AKO SÚČASŤ PRÍRODY“ vzhľadom k profilácii na prírodné prostredie v ktorom sa nachádza.

     Utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania, pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami.
     Naša MŠ Zástranie sa zúčastňuje na Európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou EÚ. A je zapojená aj do mliečneho programu podporovaného EÚ.